Část I

Jaký byl život za doby nucených prací pro Nacistický režim?

Nacistické Československo očima mého pradědečka

Setkání českých nucených pracovníků, kteří byli v letech 1942–1945 nasazeni ve městě Saalfeld/Saale, pořádáno ve městě Dobruška v Královéhradeckém kraji v Československu v roce 1987. Miroslav Jeřábek (zvýrazněn). Zdroj: Osobní věci Miroslava Jeřábka, s laskavým svolením jeho dcery.

Nucené práce v době války

Miroslav Jeřábek, odhadem čtyřicátá léta. Zdroj: Osobní věci Miroslava Jeřábka, s laskavým svolením jeho dcery.

Mezinárodní Organizace Práce (1919– ) Organizace Spojených Národů charakterizuje nucené práce následovně:

’ … práce nebo služba vymáhaná od člověka pod pohrůžkou trestu… kde se osoba k dané práci nenabídla dobrovolně. ’

V březnu 1939 bylo v Československu zaregistrováno 90 000 nezaměstnaných. Nacisté byli mezitím odhodlaní zásobovat své průmysly cizími pracovníky poté co mnozí Němečtí obyvatelé narukovali do válečného boje. Nábor cizinců byl nezbytný k tomu, aby byli schopni zachovat rozšiřování jejich území po celé Evropě (Lebensraum).

Miroslav Jeřábek stojící na nákladním automobilu Büssing (pravděpodobně Büssing-NAG 900 nebo BüssingNAG L4500A) v autoservisu Autohaus Grille pro prodej a opravu aut v Saalfeldu, cca 1942–1945. (Büssing byl německý výrobce autobusů a těţkých nákladních vozidel působící v letech 1903–1971). Zdroj: Osobní věci Miroslava Jeřábka, s laskavým svolením jeho dcery.

Rok 1942 byl ve druhé světové válce kritickým zlomem.

Spojenecká vítězství v severní Africe a velký sovětský protiútok, který se mobilizoval podél východní fronty naznačovaly, že směr války se mění ve prospěch spojenců. To donutilo Německo přijmout ekonomiku ‘totální války‘, což znamenalo, že práce v Říši se stala povinnou.

Fotografie města Saalfeld v Německu. Fotografie z roku 2022. Zdroj: Mirek Gosney.
Mapa severozápadní hranice České republiky s Německem, která ilustruje zeměpisnou vzdálenost mezi obcí Stěžery a městem Saalfeld. Zdroj: Mapy Google / Nekomerční použití.

Co charakterizuje ‘nuceného‘ pracovníka?

Na základě osnov poskytnutých historiky Markem Spoererem a Jochenem Fleischhackerem, se člověk řadí mezi nucené dělníky, pokud není splněna ani první ani druhá podmínka následujících kritérií:

Výplatní páska, kterou Miroslav Jeřábek obdržel, když pracoval v Automobilhaus Grille v Saalfeldu z doby od neděle 5. prosince 1942 do pátku 11. prosince 1942. Zdroj: Osobní věci Miroslava Jeřábka, s laskavým svolením jeho dcery.

‘ Reklamationen sind sofort anzubringen! ’

To znamená:

Stížnosti musí být podány okamžitě!

Zdálo se, že nuceně nasazení pracovníci zaměstnaní soukromými společnostmi, měli na rozdíl od těch, co byli v pracovních táborech, alespoň nějakou možnost vyjádřit svůj názor ohledně jejich výplat. To samozřejmě bylo dle uvážení každého jednotlivého zaměstnavatele a závislé na oboru práce. Přesto skutečnost, že byl placen, potvrzuje jeho postavení jako nuceného dělníka spíše než otrockého dělníka. Dělník v otroctví neměl vůbec žádné právo si stěžovat.

Pamětní deska věnovaná obětem spojeneckého bombardování Saalfeldu dne 9. dubna 1945, a 38 civilistům zabitých v protileteckém krytu v Saaltoru. Fotografie z roku 2022. Zdroj: Mirek Gosney.
Fotografie města Stěţery, Hradec Králové v České republice v roce 2014. Zdroj: Mirek Gosney.

Odkaz nasazených pracovníků

To, jak si Evropa vzpomíná na své nucené a otrocké dělníky, je celkově zklamáním.

Poděkování

  • Dr Dirk Henning, německý historik a ředitel městského muzea Saalfeld od roku 2001 a Městského archivu Saalfeld od roku 2007.
  • Městský archiv Saalfeld / Stadtarchiv Saalfeld.

--

--

Writing about Film, History, Culture & Society | British-Czech | UK Based | Writer | Filmmaker | Film Teacher | BA Film and History, University of Southampton.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mirek Gosney

Writing about Film, History, Culture & Society | British-Czech | UK Based | Writer | Filmmaker | Film Teacher | BA Film and History, University of Southampton.